Editorial Board

Editor-in-Chief
Ying-Shao Hsu (National Taiwan Normal University, Taiwan)
 
Editor
William Ng (National Taiwan Normal University, Taiwan)
 
Editorial Board

Chang-Lin Cai (Academia Sinica, Taiwan)
Chi-Peng Ho (National Taiwan University, Taiwan)
Chun-Hai Tseng (Chinese Culture University, Taiwan)
Hsiao-Huei Pan (Fu Jen Catholic University, Taiwan)
Hung-Tai Wang (Academia Sinica, Taiwan)
Li-Kuei Chen (National Taiwan Normal University, Taiwan)
Shen-Chon Lai (National Taipei University, Taiwan)
Shou-Cheng Tseng (National Chengchi University, Taiwan)
Tsong-han Lee (National Taiwan Normal University, Taiwan)
Xiao-Bin Yang (Academia Sinica, Taiwan)
Yu-Chen Li (National Chengchi University, Taiwan)
Yu-Ju Lin (Academia Sinica, Taiwan)